Vård och omsorg

Programområdet för vård och omsorg omfattar stadens huvudprocesser för hälsofrämjande åtgärder, vård och omsorg och hälso- och sjukvård.

Med hjälp av användarvänliga digitala tjänster är det möjligt att presentera och hantera information säkrare och effektivare och säkerställa samordnade insatser inom hela området. Den digitala tekniken gör det möjligt att utveckla den enskildes trygghet, service, delaktighet och medskapande. Den är också ett verktyg för att effektivisera så att personalresurserna räcker för en snabbt växande målgrupp.

En viktig framgångsfaktor för att åstadkomma hög kvalitet är att samverka med andra. En utmaning handlar om att skapa digitala tjänster som hanterar information effektivt och säkert på ett sätt som möjliggör mobila arbetssätt. Den digitala utvecklingen ska stödja verksamhetens krav på rättssäkerhet, likvärdighet, individens oberoende, självständighet, inflytande och medskapande samt kostnadseffektivitet.

Målsättning
Den gemensamma målbilden och utgångspunkten för området är att välfärden ska ge förutsättningar för ett självständigt liv genom service, vård och omsorg med rätt kvalitet. Utvecklingen mot målet pekar på tre grundläggande fokusområden för den digitala utvecklingen:

  • tillgänglighet och service
  • trygghet och säkerhet
  • kommunikation och samverkan

För att stödja dessa fokusområden krävs såväl olika digitala lösningar såsom e-tjänster, system och appar men också infrastrukturlösningar för att hantera information på ett effektivt och säkert sätt och för att möjliggöra ett mobilt arbetssätt.

Ytterst ska den digitala utvecklingen stödja verksamhetens krav på rättsäkerhet, likvärdighet, individens oberoende, självständighet, inflytande och medskapande samt kostnadseffektivitet.

Nya tekniska lösningar ger verksamheten den kraft och de möjligheter som behövs för att utveckla nya metoder och nya arbetssätt.

Aktiviteter 2015

Mina ärenden

Om aktiviteten: Ger möjlighet för en enskilde att via e-tjänst ”Mina Ärenden” ta del av information om aktuellt ärende, ärendets status, beslut och eventuella insatser, t ex utbetalningar. Syfte: Att öka transparensen i handläggningen för den enskilde samt ökad... läs mer

Ansökan om hemtjänst/äldreomsorg

Om aktiviteten: E-tjänst för ansökan om äldreomsorg som är integrerad med verksamhetssystemet Treserva. Tjänsten innebär en möjlighet att ansöka om äldreomsorg digitalt via e-tjänst på stadens hemsida. I ett första skede, under 2015, kommer ansökan om äldreomsorg... läs mer

Ansökan om försörjningsstöd

E-tjänst för ansökan och återansökan om försörjningsstöd som är integrerad med verksamhetssystemet Treserva. En förstudie har gjorts som visar att det finns stora nyttor både för göteborgarna och verksamheterna med digitala lösningar. Volymen av ansökningar om... läs mer

Aktiviteter 2016

Förstudie trygghet och säkerhet

Om aktiviteten Förstudie kring framtida e-tjänster ”Stöd för trygghet och säkerhet. Under 2016 införs en ny digital plattform för trygghetslarm. Denna ger även möjlighet för andra former av digitalt stöd och hjälp i brukarens hem. Det innebär att staden kan... läs mer

Mina ärenden (ärendeöversikt)

Om aktiviteten Ger möjlighet för den enskilde att via e-tjänst ”Mina Ärenden” ta del av information om aktuellt ärende, ärendets status, beslut och eventuella insatser, t ex utbetalningar. Syftet är att öka transparensen i handläggningen för den enskilde samt ökad... läs mer

Ansökan om försörjningsstöd

Om aktiviteten E-tjänst för ansökan och återansökan om försörjningsstöd som är integrerad med verksamhetssystemet Treserva. En förstudie har gjorts som visar att det finns stora nyttor både för göteborgarna och verksamheterna med digitala lösningar. Volymen av... läs mer

Aktiviteter 2017