Projekt e-samhälle

Arbetet med e-samhälle drivs i projektform på stadsledningskontoret i Göteborgs Stad.  Projekt e-samhälle arbetar övergripande med strategier och planer för stadens digitala utveckling och ansvarar för att  leda, samordna och följa upp handlingsplanerna för e-samhälle.

Projektet har en styrgrupp, en projektledare, fackling referensgrupp, referensgrupp för kommunikationsfrågor samt delprojekt Nyttorealisering – ta fram en stadengemensam modell för nyttorealisering när det gäller digitalisering.

Styrgrupp
Helena Mehner, kommunikationsdirektör (projektägare, ordf.)
Sven Höper, direktör Välfärd och utbildning
Rigmor von Zweigbergk, förvaltningsdirektör Konsument och medborgarservice
Nisse Waldefeldt, förvaltningsdirektör Intraservice
Anders Johansson, ekonomidirektör
Jonas Kinnander, direktör för ledningsstaben
Ante Baric, digitaliseringsansvarig

Styrgruppen fattar beslut gällande:

  • projektets inriktning
  • projektmedarbetare
  • fördelning av kostnader inom projektets budget.

Styrgruppen beslutar om struktur och innehåll för program, plan och tjänsteutlåtande inför överlämning till kommunstyrelsen. Styrgruppen avgör om det finns områden som är särskilt viktiga att belysa, till exempel utifrån former för genomförande och prioritering.

Facklig referensgrupp
Projekt e-samhälle har en gemensam facklig referensgrupp med programmen för intern service och medborgarservice. Syfte är att skapa ett helhetsperspektiv kring serviceutvecklingen. Referensgruppens syfte är information och dialog om stadens service och digitalisering. Målsättning är att skapa delaktighet och förståelse för pågående utveckling.

Referensgruppen
Katrin Pålsson, Saco (Jusek)
Grethe Österberg, Saco (DIK)
Ulrika Bersell, Saco (Akademikerförbundet SSR, kommunombud)
Robert Wennerberg, Lärarförbundet
Markus Leonsson, Vision
Susanne Aspbäck, Vision
Anette Sernlo Larsen, Vision
Patricia Flach, Kommunal
Anders Dahl, Kommunal

Ersättare
Nelly Teinenbaoum, Saco
Monica Fäldt, Saco (FSA)
Lisbeth Carlsson, Saco (Akademikerförbundet SSR)

Den fackliga referensgruppen har möten en gång i månaden.

Kommunikationsstrategi en hörnsten i arbetet
Vägen till e-samhället är en resa som bland annat innebär förändringar i arbetssätt, struktur och kultur. Kommunikationens roll i denna förändring är central för att skapa kunskap och förståelse för behov och effekter samt öka delaktighet och engagemang. Projektet har arbetat med förankring och kommunikation på olika nivåer i stadens förvaltningar. Den löpande kommunikationen har framför allt skett via befintliga forum, vilket har varit en viktig strategi i kommunikationsplaneringen.

Kommunikationen har till stor del byggt på befintliga kanaler och medverkan i sammanhang där projektets målgrupper nås med enhetliga budskap och samordnade insatser. Linjeorganisationen har varit projektets viktigaste kanal. Därför har kommunikationen till stor del fokuserats till chefer i staden på ledningsnivå. Projektet har även valt att lägga stort fokus på kommunikationen med stadsdelsförvaltningarna, eftersom större delen av verksamheter inom de prioriterade områdena vård och omsorg samt utbildning genomförs där.

Som stöd i kommunikationen finns en upprättad plattform för kommunikation med stödmaterial och budskap. Projektets har en referensgrupp för kommunikation, med kommunikatörer, kommunikationsstrateger och kommunikationschefer från olika förvaltningar och bolag. Projektet visualiserar digitaliseringens möjligheter genom att kommunicera goda exempel i film. Denna webbsida är ett viktigt stöd för att kommunicera arbetet med e-samhälle.

CDO – Digitaliseringsansvarig
Från den 1 mars 2016 har Göteborgs stad en digitaliseringsansvarig. Det är en ny roll i staden. Digitaliseringsansvarig, eller Chief digital officer (CDO) som det heter i internationella sammanhang, ska leda, samordna och följa upp stadens digitalisering.
Kontakt: Ante Baric, digitaliseringsansvarig Göteborgs Stad. E-post: ante.baric@stadshuset.goteborg.se

 

Projektrapport del 1
Ta del av projektets första rapport om framtagning av program och handlingsplan för e-samhälle.
Göteborgs väg mot e-samhället_projektrapport 1

Ronald Caous

Ronald Caous

Projektledare e-samhället

ronald.caous@intraservice.goteborg.se
031 – 367 83 23, 0702 96 98 18