Göteborgs Stads program
för e-samhälle

Göteborgs stad har arbetat under många år med att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Däremot har det saknats en övergripande ledning, samordning och uppföljning för den digitala utvecklingen. Göteborgs stads program för e-samhälle är ett resultat av en vilja att ta ett samlat grepp kring den digitala utvecklingen. Genom en tydlig ledning av arbetet är det möjligt att hushålla bättre med befintliga resurser och att realisera den förväntade nyttan.

Syftet med Program för e-samhälle är att påskynda och underlätta stadens digitaliseringsarbete, samt utvecklingen av stadens digitala service och leda det mot det gemensamma målet: ”Göteborgs Stads digitala service ska vara så enkel, öppen och effektiv att den är det naturliga förstahandsvalet”.

Digitaliseringen ska bidra till:

  • Enklare vardag för boende, besökare och företag.
  • Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet.
  • Högre kvalitet och effektivitet i våra verksamheter.

Med program för e-samhälle får staden en gemensam målsättning att uppfattas som en enkel, öppen och effektiv kommun dit det är naturligt att vända sig via digitala kanaler. Programmet utgår från Sveriges Kommuner och Landstings strategi för eSamhället (SKL 2011). Strategin grundar sig i nationella och internationella beslut. 2011 antog regeringen en digital agenda för Sverige och föreslog ett nytt mål för IT-politiken: Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Digital agenda för Europa
2010 antog EU kommissionen Digital Agenda för Europa som en av sju huvudinitiativ i strategin Europa 2020, som fastställer mål för Europeiska unionens (EU) tillväxt fram till och med 2020. Den digitala agendan föreslår ett bättre utnyttjande av informations- och kommunikationsteknik för att främja innovation, ekonomisk tillväxt och utveckling.

Göteborgs Stad arbetar aktivt med digitalisering inom flera områden. Bland annat pågår arbete med en bredbandsstrategi för Göteborg, innovationsplattform och verksamhetsplaner som tydliggör behovet av digitalisering. Det handlar om att använda digitaliseringen för att stärka Göteborgs konkurrenskraft och innovationsförmåga samtidigt som stadens hållbara utveckling säkras.

Stadsledningskontorets uppdrag
Kommunstyrelsen gav 2014-01-22 stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram ett program som anger målsättningen för stadens digitala utveckling (Göteborgs Stads program för e-samhälle), samt ta fram handlingsplaner för åren 2015-2020, med konkreta åtgärder/aktiviteter. Program för e-samhälle beslutades av kommunstyrelsen den 11 juni 2014 och av kommunfullmäktige den 4 september 2014. Programmet gäller fram till och med 2020. Arbetet med programmet genomfördes av en arbetsgrupp bestående av strateger med bred kompetens och chefer på strategisk nivå. Handlingsplan för e-samhälle 2015-2016 beslutades av kommunstyrelsen den 4 mars 2015.

Under 2015 påbörjades arbetet med att förverkliga programmet. Handlingsplaner med aktiviteter som främjar digitaliseringen i verksamheterna har tagits fram och har beslutats om för åren 2015 och 2016. Under 2015 togs även ett förslag till handlingsplan fram för år 2017. Under 2015-2016 pågår eller har genomförts sammanlagt 50 olika åtgärder utifrån handlingsplanerna.

Länk till program för e-samhälle.

Vad är e-samhället?
Begreppet e-samhälle kommer ifrån Sveriges kommuner och landstings arbete med digitalisering. Det sätter digitaliseringen i ett samhällsperspektiv som inte bara handlar om tekniska aspekter.

E-samhälle handlar om att använda informationsteknik (IT) i ett socialt, samhällsekonomiskt och legalt perspektiv. Tekniken är en resurs som rätt utnyttjad förenklar för boende, besökare och företag, stödjer effektivitet, kvalitet och samverkan samt bidrar till att utveckla demokrati, organisationer och arbetssätt.