Fritt WiFi

Göteborgs Stad testar fritt WiFi på tio platser i staden för att utvärdera vad ett införande i hela staden skulle innebära.

Projektet är ett led i stadens digitala satsning för att stärka demokratin och skapa möjligheter till delaktighet genom att göteborgarna på ett enkelt sätt får tillgång till internet och stadens tjänster. Fritt WiFi gör det lättare för människor att delta i det offentliga samtalet, oavsett ekonomiska förutsättningar. Det handlar även om att motsvara boende, besökare och näringslivs förväntningar om en öppen och tillgänglig stad.

Kommunfullmäktige har gett stadsledningskontoret i uppdrag att inom ramen för Program för e-samhälle verka för fri tillgång till WiFi i Göteborg.

”Informations-och kommunikationsteknik blir en allt mer integrerad del av sam­hället. Tillämpningsområdena är många och skiftande   och möjligheten till nya innovationer är stor. För att ytterligare stärka utvecklingen och tillgängliggöra den för fler ska staden verka för fri Wifi i Göteborg. Fri tillgång till Wifi i staden skulle också medföra ett lyft av Göteborgs attraktionskraft som turiststad”. (Ur kommunfullmäktiges budget 2016, sid.44).

Målet är att få underlag för att utvärdera vad ett införande av fritt WiFi i Göteborg skulle innebära. För detta syfte avser projektet bygga ut ett WiFi nät på ett begränsat antal lokala torg samt i delar av centrala Göteborg. Projektet ska leverera ett beslutsunderlag till kommunstyrelsen, baserat på erfarenheter från testområdena och utredningens resultat.

Den 30 april 2016 drar ett test igång på utvalda platser i stadsdelarna Västra Hisingen, Norra Hisingen, Lundby och Centrum. Testet pågår fram till den 30 september 2016 för att sedan utvärderas och resultatet kommer att ligga som grund för beslut.

Efter den 30 september, medan projektet utvärderas och i avvaktan om beslut i kommunstyrelsen om fortsättningen, kommer WiFi nätet att vara fortsatt öppet. Vid ett positivt beslut kommer platserna kanske inte att stängas ner.


Frågor och svar om Gothenburg Free WiFi


Här kommer Gothenburg Free WiFi att finnas

Centrum
Brunnsparken
Götaplatsen
Korsvägen

Västra Hisingen
Vårväderstorget
Friskväderstorget

Norra Hisingen
Selma Lagerlöfs torg
Kärra Torg
Tuve torg

Lundby
Frihamnen
Wieselgrensplatsen


Projektet
Arbetet drivs i projektform under 2016 på stadsledningskontoret i Göteborgs Stad. Projektledare: Ronald Caous, ronald.caous@intraservice.goteborg.se


Styrgrupp
Helena Mehner, kommunikationsdirektör, ordf.
Birgitta Roos, stadsdelsdirektör Centrum
Björn Gunnarsson, tf. stadsdelsdirektör Norra Hisingen
Nisse Waldefeldt, förvaltningsdirektör Intraservice
Rigmor von Zweigbergk, förvaltningsdirektör Konsument och medborgarservice
Lotta Nibell, VD GotEvent
Robert Hörnquist, VD Göteborgs Lokaler