Om aktiviteten
Idag kan vi i Göteborgs Stad skicka och hantera säker (riktig och konfidentiell) e-post inom staden, om inblandade och berörda parter använder sig av den kommungemensamma e-post-tjänsten (Lotus Domino). Informationssäkerhetsbristen eller utmaningen uppstår om man behöver skicka e-post (eller alternativ digital kommunikation) utanför Göteborgs Stad som klassats som känsliga. Idag finns inga gemensamma och återanvändbara lösningar för att hantera detta. Det är en viktig del för att säkra upp digital samverkan med både medborgare, myndighet (statlig, landsting och kommun) och näringsliv.

Kontaktperson
Gustaf Stawåsen, gustaf.stawasen@intraservice.goteborg.se

Tidplan
2016. Förstudie samt lösningsförslag.