Om aktiviteten
Förstudie. Hantering av BVC-journaler över huvudmannagränser (mellan myndigheter). Bidrar till en enklare och mer kvalitetssäker administration i samband med att elevhälsan tar över sex-åringarna från BVC. En digital hantering av journaler som ska skickas mellan olika huvudmän ger bättre säkerhet och minskad administration.

Kontaktperson
Ylva Bergstedt, Tjänsteansvarig utbildning. ylva.bergstedt@intraservice.goteborg.se

Tidplan
Aktiviteten tas omhand inom ramen för införandeprojekt IT-stöd för elevhälsa. Beräknas vara klart 2016