Om aktiviteten:
Stadens verksamheter har behov av att kunna nå och dela dokument/information oberoende av tid och plats.

Molntjänsten GAFE (Google Apps For Education) erbjuder funktionalitet som verksamheten efterfrågar och under året har ett pilotprojekt genomförts. Tjänsten GAFE är införd inom UBF och håller nu på att breddinföras i SDF, som en valbar tjänst.

Inom ramen för pilotprojektet har en omfattande risk- och sårbarhetsanalys (RSA) gjorts. RSA:n har resulterat i ett antal juridiska och IT-säkerhetsmässiga frågeställningar (med koppling till molntjänster) som beretts och hanterats (hanteras) inom verksamheten.

Metodiken som användes för att göra RSA inom GAFE-projektet har även använts inom arbetet med Apple (skolornas användning av iPads kopplat till iCloud).

Den övergripande strategin kring molntjänster är viktig inom flera verksamhetsområden och behöver diskuteras utifrån ett ”helastadenperspektiv”. Ett arbete som fortlöper över tid.

Kontaktperson: Ylva Bergstedt, Tjänsteansvarig utbildning ylva.bergstedt@intraservice.goteborg.se

Tidplan: Införande GAFE, våren 2016 Strategi kring framtida molntjänster: löpande