Göteborgs Stad har fått möjlighet att lämna synpunkter på Digitaliseringskommissionens slutbetänkande Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden (SOU 2015:91).

Kommissionen har inför sitt slutbetänkande haft i uppdrag att presentera en omvärldsanalys, identifiera strategiska områden som bör beaktas i den framtida digitaliseringspolitiken samt utreda vilka behov som finns av nationellt främjande inom området.

De strategiska områden digitaliseringskommissionen har identifierat för den framtida digitaliseringspolitiken är: kontinuerligt statligt främjande, fungerande regler, kompetens för det digitala samhället, infrastruktur, datadriven innovation samt säkerhet och integritet. Inom dessa områden har kommissionen lagt fram konkreta förslag som kan bidra till att Sverige når det IT-politiska målet – att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Stadsledningskontoret är i huvudsak positivt till kommissionens slutsatser och förslag till fortsatt arbete men önskar lyfta några kompletterande synpunkter samt framhålla vikten av att den kommunala representationen i det fortsatta utredningsarbetet tillgodoses.

Den modell med såväl hierarkisk som mjuk styrning som förslaget till fortsatt arbete bygger på bedöms av Stadsledningskontoret endast i begränsad omfattning kunna rusta för omställningen till det digitala samhället.

Länk till Göteborgs Stads svar
Länk till SOU 2015:91