Handlingsplan för e-samhälle

Den digitala tekniken utvecklas snabbt och får stora genomslag inom alla samhällsområden. Utvecklingen påverkar stadens boende, besökare och företag och förändrar deras krav och förväntningar på stadens välfärd och service. Den digitala utvecklingen får samtidigt allt större genomslag i stadens verksamheter där man vill jobba effektivare och smartare med hjälp av digital teknik.

Handlingsplanen beskriver de åtgärder som är viktiga att genomföra för att påskynda digitaliseringen, exempelvis gemensamt viktiga åtgärder som saknar en naturlig hemvist i organisationen. Aktiviteterna i handlingsplanerna syftar till att underlätta, skapa förutsättningar för, påskynda digitaliseringen och öka förståelsen för digitaliseringens möjligheter. De är verktyg för att driva på utvecklingen mot ett önskat läget. Utöver det pågår ett intensivt arbete i stadens verksamheter med digital utveckling som finansieras och genomförs där det skapar mest nytta.

Från och med 2015 skapas varje år en ny handlingsplan som sträcker sig ett år framåt fram till 2020.

Handlingsplanen är strukturerad i sex programområden och fyra strategiska insatsområden. I programområdena skapas den direkta nyttan för boende, besökare och företag. Insatsområdena skapar förutsättningarna.

Programområdena för vård och omsorg respektive utbildning är prioriterade i handlingsplanen 2015. För 2016 är äldre, utbildning och åtgärder som ska stärka demokratin prioriterade. Handlingsplanerna för 2015 och 2016 beslutades av kommunstyrelsen i Göteborg den 4 mars 2015. Budgeten för genomförandet av aktiviteter i handlingsplanerna:

  • För aktiviteterna 2015 har kommunstyrelsen beslutat om 10 mkr.
  • För aktiviteter 2016 har kommunstyrelsen beslutat om 20 mkr. (samt ytterligare 2 mkr för att testa fritt WiFi – se Kommunfullmäktiges budget 2016)

Handlingsplanerna togs fram av tio arbetsgrupper och ett centralt processtöd för nyttovärdering. Varje arbetsgrupp leddes av en delprojektledare. Arbetet inleddes med en konferens enligt metoden Open Space. E-delegationens vägledning för nyttorealisering har varit utgångspunkten för värdering av föreslagna åtgärder. Efter styrgruppens prioriteringar har nämnden för intraservice yttrat sig över förslagen, innan kommunstyrelsen fastställde handlingsplanerna.

Handlingsplanerna ger en överblick av både planerade och pågående aktiviteter med bäring på målen i programmet för e-samhälle. Tillsammans ger aktiviteterna i handlingsplanen en sammanhållen bild av vad som görs och behöver göras för att nå målen med Göteborgs Stads program för e-samhälle.

Genomförandet av aktiviteter som finns i handlingsplanen ansvarar förvaltningarna Konsument och medborgarservice samt intraservice för.

Länk till handlingsplan för e-samhälle 2015-2016.